Geen categorie Archives - ICTberichten.nl

All posts in Geen categorie

Wat betekent ESG voor AI toepassingen?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wat betekent ESG voor AI toepassingen?
Wat betekent ESG voor AI toepassingen?
Het aantal AI toepassingen in producten en processen neemt snel toe. Daarbij moet rekening gehouden worden met ESG voorschriften. Zo is de keuze belangrijk van de IT omgeving waar je alle AI workloads laat draaien.

Rond 2027 zullen AI toepassingen wereldwijd evenveel energie verbruiken als een land met de omvang van Nederland. Algoritmen zijn zeer CPU intensief en het gebruik ervan groeit exponentieel. Daar moeten bedrijven ook rekening mee houden in het kader van de ESG voorschriften rond duurzaamheid.

Wat is ESG?

ESG staat voor environmental, social & governance. Eisen aan ESG moeten ertoe leiden dat aspecten zoals klimaat, energieverbruik, veiligheid, grondstoffengebruik, gezondheid en goed bedrijfsbestuur meebepalend zijn voor beleidsmatige keuzes op alle onderdelen waar een bedrijf mee te maken heeft. Een blauwdruk dus voor jullie omgang met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten.

Eisen en alternatieven

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven hun AI toepassingen het liefst on-premise of in een private cloud willen laten draaien. Dan hebben ze er de meeste grip op. Maar deze oplossing kost meer energie dan wanneer gebruik gemaakt wordt van een public cloud met shared resources. Tussenweg is een standalone AI platform dat lokaal ‘on the edges’ draait, waardoor het totale eigen energieverbruik kleiner is.

In het kader van ESG is ook meer aandacht nodig voor de manier waarop (klant)gegevens worden verzameld en beveiligd. Verder mag het AI systeem geen vooroordelen hebben. Dat zijn dus belangrijke pijlers bij het uitwerken van governance in je AI strategie. Om toekomstbestendig om te kunnen gaan met AI, zal je dus niet alleen oog moeten hebben voor de functionaliteit van AI toepassingen, maar ook voor de duurzaamheid, het datagebruik en de veiligheid van je AI systemen.

Lees verder

Geen belangrijke ontwikkelingen meer missen? Meld je aan voor de ICT nieuwsbrief

Leerzame IT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Leerzame IT projecten
Leerzame IT projecten
Door de verplichte openheid erover kan veel geleerd worden van grote IT projecten bij de overheid. Zoals van de IT projecten bij het UWV, waar zichtbaar is welke invloed het management kan hebben op het succes en falen van IT projecten.

Ruim een jaar geleden kregen EY, KPMG, Gartner, McKinsey en nog een enkele andere adviesbureaus de opdracht voor het ontwikkelen van strategieën om het UWV optimaal te digitaliseren. Tot op heden is daar nog nauwelijks iets over naar buiten gekomen. Reden voor onafhankelijk oud-hoogleraar IT Daan Rijsenbrij om eens te duiken in de problemen waar het UWV tegenaan loopt met het vernieuwen van hun IT landschap. De schade van mislukte IT projecten bij het UWV in de afgelopen jaren loopt inmiddels al in miljoenen. Voorlopig blijkt nog uit weinig dat het UWV de IT problemen binnen redelijke tijd kan oplossen.

Wat zijn de belangrijkste conclusies en waarnemingen tot nu?

Geen centrale visie en sturing – Er is geen duidelijke digitaliseringsstrategie, centrale visie of sturing. Bovendien is er geen digitale architectuur. Zonder dit stuurinstrument zijn veranderingen niet goed realiseerbaar en kan geen rekening gehouden worden met de toepassing van moderne IT oplossingen.

Onduidelijkheden rond data – Er is geen eenduidige datastrategie en er zijn geen duidelijke strategieën voor cybersecurity en privacy. Voor heel veel deeloplossingen is niet duidelijk wat het doel daarvan is en voor wie de oplossingen bedoeld zijn.

Geen plan voor legacy – Er is geen goed plan voor het afbouwen en vervangen van de legacy systemen. Er worden bij het UWV nog steeds enorm oude in Cobol geschreven systemen gebruikt. Bijna alle legacy systemen verhinderen de digitale transformatie en leiden tot een grote datachaos. Hier zou een gefaseerd plan voor moeten zijn, maar dat is er niet.

Remmende interne organisatie – De interne organisatie belemmerd de goede uitvoering van de IT projecten, waardoor gebrekkige IT langer dan gewenst in stand blijft. De kennis van het businessmanagement over IT en digitalisering is te gering om hier goede beslissingen over te kunnen nemen.

Aanwezige kennis wordt niet gebruikt – De belabberde IT situatie bij het UWV is niet te wijten aan een gebrek aan gekwalificeerde IT’ers. Er is voldoende gekwalificeerd personeel, maar zij krijgen te weinig sturing en ruimte hun ideeën of inzichten te delen.

Eigenwijs topmanagement – Het topmanagement doet te weinig of niets met signalen en concrete adviezen van interne IT’ers. De business overheerst. De hoogste leiding denkt het meestal beter te weten, ondanks beperkte IT kennis. Zij negeerden adviezen en reageerden niet op waarschuwingen van IT’ers die betrokken waren bij het uitvoeren van de IT projecten.

Aangepaste organisatie – Er zou een goed beeld moeten komen van een modern gedigitaliseerde organisatie die burgervriendelijk opereert en optimaal functioneert. Er zou een goed IT management moeten komen net onder de hoogste leiding. Een regisseur of programmamanager zou daarnaast de totale digitalisering eenduidig, vastberaden en stapsgewijs moeten leiden naar het nagestreefde einddoel.

Hoe toepasselijk is in deze situatie het boek Komt een CEO bij de IT dokter, waarin de problemen van mislukte IT projecten worden verklaard, zodat deze tijdig te voorkomen zijn. Het had wellicht veel kosten en dus belastinggeld kunnen besparen.

Lees verder

Geen belangrijke ontwikkelingen meer missen? Meld je aan voor de ICT nieuwsbrief

Vier pijlers van een goede datastrategie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Vier pijlers van een goede datastrategie
Vier pijlers van een goede datastrategie
Om data zinvol te kunnen gebruiken om je organisatie bijvoorbeeld slagvaardiger, efficiënter of winstgevender te maken, moet je vooraf goed bepalen hoe je omgaat met al jullie data. Dat leg je vast in een datastrategie. Met een datastrategie beschrijf je hoe jullie data management eruit ziet, hoe je omgaat met steeds meer data en hoe de veilige opslag daarvan geregeld is.

Heeft je organisatie nog geen datastrategie, dan wordt het hoog tijd deze te bepalen. Dit zijn vier aandachtspunten bij het ontwikkelen van een goede, solide datastrategie:

Breng de data onder één noemer – Bouw een data fabric die gegevens uit verschillende bronnen integreert, ongeacht hun file format. Met machine learning is de data vervolgens te transformeren om patronen te herkennen en inzichten te genereren.

Stel de data taakgericht beschikbaar – Maak een framework dat medewerkers in staat stelt om gecontroleerd en veilig data te gebruiken. Daardoor hoeven ze niet steeds bij IT aan te kloppen met hun informatieverzoeken. Zo’n framework is idealiter gebaseerd op een set concepten, best practices of richtlijnen voor datagebruik.

Regel de omgang met data – Nieuwe technologieën kunnen de manier waarop medewerkers data genereren en gebruiken veranderen. Denk aan generatieve AI, bijvoorbeeld ChatGPT. Identificeer daarom de behoeften van interne doelgroepen en formuleer richtlijnen voor de omgang met data.

Implementeer de datastrategie – Er staan allerlei wetten op stapel, waaronder de Data Act die richtlijnen stelt voor datagebruik in de Europese Unie. Implementatie van de regelgeving in een datastrategie vraagt om verantwoord classificeren en beheren van data. Daarmee zijn niet alleen boetes te voorkomen, maar ook reputatieschade door onvoldoende bescherming van gevoelige data.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Warehouseprocessen verbeteren door digitalisering

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Warehouseprocessen verbeteren door digitalisering
Warehouseprocessen verbeteren door digitalisering
Verdere digitalisering van warehousing legt de basis voor slimmere logistieke processen. Maar hoe pak je zo’n traject voor het digitaliseren en optimaliseren van logistieke taken aan? Twee stappen zijn daarbij belangrijk.

De eerste stap is het bepalen welke processen je precies wilt optimaliseren. Denk aan orderpicking routes, yardmanagement (aan- en afvoer van ladingen) of voorraadbeheer. Om te bepalen wat er beter kan, heb je veel data nodig. Deze is vaak al aanwezig in de organisatie en bij ketenpartners. Deze moeten dan nog wel worden samengebracht en opgeschoond.

De volgende stap is het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke algoritmes. Die zijn te trainen met de data die vanuit je logistieke processen beschikbaar is. Het ontwikkelen van algoritmes is echter een vak apart, zodat hiervoor vaak experts worden binnengehaald.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Twijfelpunten bij ICT projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Twijfelpunten bij ICT projecten
Twijfelpunten bij ICT projecten
ICT projecten komen vaak maar moeizaam van de grond. Dat is niet omdat er wordt getwijfeld aan het nut of de noodzaak van een nieuwe ICT oplossing. Evenmin omdat er geen technisch oplossingen voorhanden zouden zijn. De oorzaak zit ‘m vaak in de twijfel en vrees die er bestaan over diverse praktische aspecten van het project en de impact ervan op de organisatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onduidelijkheid over het vaststellen van exacte behoeften en vereisten.
 • Vrees voor overbodige functionaliteit of te dure oplossingen.
 • Onduidelijk budget of een niet onderbouwde terugverdien-berekening (ROI).
 • Zorg over complexe installatieprocessen of migratie van bestaande data.
 • Angst voor tijdsverlies en een productiviteitsdip tijdens de implementatiefase.
 • Onvoldoende technische kennis en ervaring binnen de eigen organisatie.
 • Weerstand van medewerkers tegen verandering en nieuwe workflows.
 • Onduidelijkheid over de benodigde training en beschikbare ondersteuning.
 • Vrees voor verminderde productiviteit in de eerste gebruiksfase.
 • Zorg over dataveiligheid en naleving van wet- en regelgeving.
 • Vrees voor onvoorziene kosten voor beveiligingsmaatregelen.
 • Onduidelijkheid over de support vanuit de ICT leverancier.
 • Vrees voor verborgen kosten voor updates en onderhoud.
 • Onduidelijkheid over langdurige contracten en beperkingen in de flexibiliteit (vendor lock in).

Goed beginnen

Het lukt uiteraard niet om alle twijfelpunten met één maatregel in één keer weg te nemen. Belangrijk is om vanaf de eerste plannen voor een nieuwe ICT oplossing gebruik te maken van de vele beschikbare kennis en expertise daarover. Deels door met je organisatie zelf toegang te hebben tot kennis en informatie en deels door gebruik te maken van de kennis en expertise van adviseurs en leveranciers. Ieder succesvol project begint met kennis over wat je ICT project omvat, hoe je het goed aanpakt, hoe je fouten voorkomt en het project plant en aanstuurt. De onderstaande informatie helpt je daarbij.

Lees verder

Wat maakt virtualisatie belangrijk?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Wat maakt virtualisatie belangrijk?
Wat maakt virtualisatie belangrijk?
Virtualisatie staat al lange tijd in grote belangstelling. Het vervangt fysieke hardware door digitale oplossingen. Heeft fysieke hardware daardoor z’n langste tijd gehad? Tijd om de concrete voordelen van virtualisatie te beoordelen.

Vroeger draaiden applicaties elk op hun eigen fysieke server. Denk aan aparte mailservers en machines voor CRM toepassingen of de financiële administratie. Die servers hadden vaak overcapaciteit. Virtualiseren betekent dat je één fysieke server opsplitst in verschillende digitale servers, de zogenaamde virtual machines (VM’s). Dat doe je met een ‘hypervisor’, een softwarelaag die de fysieke systeembronnen van een server (CPU, opslag, RAM, netwerk) razendsnel verzamelt en verdeelt over de digitale servers.

Op deze manier biedt virtualisatie verschillende voordelen. Ten eerste wordt de fysieke servercapaciteit veel beter benut, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe toepassingen. Verder hebben virtuele servers de vorm van een groot bestand, waardoor je veel makkelijker back-ups kunt maken. Bovendien zijn ze makkelijk over te plaatsen naar een andere machine, wanneer er problemen met de huidige hardware zijn.

Lees verder

Nieuwe AI technologie optimaliseert dataprocessen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe AI technologie optimaliseert dataprocessen
Nieuwe AI technologie optimaliseert dataprocessen
Data genereren, analyseren, beheren en beschikbaar stellen kost steeds meer tijd. Gelukkig is met AIOps (artificial intelligence for IT operations) AI nu ook inzetbaar voor het automatiseren en optimaliseren van die processen.

De ‘first mile’ bij datagebruik is het selecteren van de meest geschikte gegevens in bronsystemen. De ‘last mile’ is het effectief inzetten van de data in bedrijfsprocessen. Om die trajecten end-to-end te versnellen en te verbeteren moet je de gegenereerde data op een slimme manier verzamelen, organiseren, analyseren en distribueren.

In deze opgave ligt de kracht van AIOps: een geavanceerde technologie die AI combineert met automatisering om IT activiteiten en bedrijfsprocessen te optimaliseren. De AI technologie verzamelt de juiste data om context, intelligentie en waarde toe te voegen. Dat leidt tot bruikbare inzichten en beter geïnformeerde besluitvorming. Onderaan de streep maximaliseert dit de ROI, verhoogt het de klanttevredenheid en maakt het de handen van medewerkers vrij voor hoogwaardig werk.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Duurzaamheid als digitalisatiedoel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Duurzaamheid als digitalisatiedoel
Duurzaamheid als digitalisatiedoel
Nederlandse bedrijven zijn positief over de bijdrage van digitalisatie aan hun doelstellingen voor duurzaamheid. Maar ze zien ook diverse uitdagingen om die doelstellingen te realiseren.

In een onderzoek van IPSOS onder 250 bedrijven noemt 78% digitalisering als effectief middel om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Op de eerste plaats van de initiatieven op dit gebied staat het digitaliseren van de documentatie en administratie (91%). De tweede plek is voor het verplaatsen van dataopslag en softwareapplicaties naar de cloud. Op drie staat het gebruik van sensors en automatiseringssystemen om energiegebruik te optimaliseren.

De bedrijven met ambities op het gebied van duurzaamheid lopen ook tegen uitdagingen aan bij het digitaliseren. Meest genoemd zijn de hoge investeringskosten, gebouwen die niet geschikt zijn om duurzame digitalisatie initiatieven te implementeren en bottlenecks op het gebied van cyber security.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Zo maak je een goede business case

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Zo maak je een goede business case
Zo maak je een goede business case
Business cases spelen een belangrijk rol bij het nemen van beslissingen bij ICT projecten. Daarnaast zijn ze belangrijk bij het bewaken van de voortgang van een project. Maar hoe maak je een goede business case en wat moet daar wel en niet in staan?

In een business case beschrijf je welke doelen je met een ICT project wil bereiken en tot welke resultaten dat moet leiden. Je kan hiermee investeringsbeslissingen beter onderbouwen, met als belangrijk aspect de analyse van kosten en baten. Een goede business case vergroot daarom de kans dat je project uiteindelijk het beoogde resultaat oplevert.

Het Adviescollege ICT toetsing doet onderzoek naar (de vaak moeizaam verlopende) ICT projecten bij de overheid en adviseert en publiceert daarover. Zij signaleerden bij tal van projecten grote hiaten in de business cases die gebruikt werden. Daar is lering uit getrokken. In een vrij downloadbaar document geven zij aan hoe je een goede business case samenstelt. Dat is niet alleen enorm nuttige en praktische informatie bij overheidsprojecten, maar ook bij ieder ICT project in het bedrijfsleven. Doe er je voordeel mee!

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Hoe ontwikkel je een datastrategie?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Hoe ontwikkel je een datastrategie?
Te veel data is ook niet goed
De diversiteit aan data, het garanderen van de kwaliteit van data en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan het beheer ervan. Voor goed data management is daarom een duidelijke datastrategie nodig. Vier aspecten zijn hierbij van belang.

  Integratie van data – Het ontwikkelen van een datastrategie begint met een maken van een data fabric. Hiermee kan data uit verschillende bronnen samengevoegd worden, kunnen patronen herkend worden en kan managementinformatie beschikbaar komen.
  Toegankelijkheid van data – Er is een framework nodig om gebruikers veilig en gecontroleerd van data gebruik te laten maken. Hierbij wordt ook vastgelegd wie van welke data gebruik kan maken.
  Toepassing van data – Er moet bepaald worden hoe en waarvoor de data gebruikt wordt. Er komen steeds weer nieuwe bronnen en mogelijkheden bij om data te verzamelen. In de datastrategie moet vastgelegd worden hoe je bedrijf daarmee omgaat.
  Regelgeving – Er zijn steeds meer regels en verplichtingen rondom het verzamelen, bewaren en gebruiken van data. Al deze regelgeving moet geïntegreerd worden in de datastrategie. Dat is niet alleen om daar zelf profijt van te hebben, maar ook om schade en boetes te voorkomen.

Lees verder

ERP vervangen vereist perfecte voorbereiding

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP vervangen vereist perfecte voorbereiding
ERP vervangen vereist perfecte voorbereiding
Verouderde ERP software zet een rem op de groei van industriële bedrijven. De systemen komen functionaliteit te kort, zijn gevoelig voor storingen en daardoor vaak onbetrouwbaar en bovendien niet te integreren met andere, moderne IT oplossingen. Als vernieuwing nodig is, is een perfecte voorbereiding essentieel.

Verouderde (legacy) ERP systemen worden steeds uitgebreid met workarounds of applicatie-eilandjes om ontbrekende functionaliteit toe te voegen. Daardoor ontstaat een lappendeken aan applicaties en koppelingen. Met als uiteindelijk gevolg dat medewerkers niet met actuele informatie werken en de oorzaak van problemen met de ERP software vaak lastig te achterhalen is.

Vernieuwing van legacy ERP is daarom op enig moment onontkoombaar. Maar dat brengt ook risico’s mee. De overgang is in goede banen te leiden als je in ieder geval deze stappen neemt.

 • Formeer een projectteam met collega’s uit het IT team én van andere bedrijfsonderdelen die met de software gaan werken.
 • Bepaal samen wat de wensen en eisen zijn.
 • Zoek uit welke ERP leveranciers daaraan zouden kunnen voldoen.
 • Nodig die leveranciers uit voor een kennismakingsgesprek en geef ze een business case waarmee ze kunnen demonstreren wat de software kan.
 • Beoordeel de voor- en nadelen per pakket.
 • Maak een doordacht implementatieplan en betrek daarbij mensen van alle afdelingen die met het nieuwe systeem moeten gaan werken.
 • Leg afspraken vast over het implementatietraject, de mijlpalen en de budgetbewaking in een implementatiedocument.
 • Schoon de processen op en bekijk waar de meeste winst te behalen valt.
 • Houd rekening met de implementatieduur, kosten en leertijd voor medewerkers.
 • Communiceer met medewerkers en andere betrokkenen over de voortgang.
 • Vraag om feedback van gebruikers als het systeem live gaat.

Lees verder

Cybersecurity in 2025 volgens Gartner

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cybersecurity in 2025 volgens Gartner
Cybersecurity in 2025 volgens Gartner
Tien jaar terug beperkte cybersecurity zich tot het opzetten van een firewall en zaten hackers nog in een kelder. Nu is de kwetsbaarheid veel groter en zijn cybercriminelen een stuk professioneler en inventiever. Gartner wijst op de gevolgen van deze ontwikkelingen, waar ook jullie organisatie op bedacht moet zijn.

Volgens Gartner heeft cybersecurity volgend jaar de volgende kenmerken:

 • 80% van de ondernemingen kiest ervoor om de toegang tot applicaties, web- en clouddiensten geïntegreerd te beveiligen op een SSE-platform (Secure Service Edge). De groei en toenemende complexiteit van het IT landschap maakt dat noodzakelijk.
 • 60 % neemt ‘zero trust’ als uitgangspunt, maar dat helpt bedrijven niet die beveiliging vanuit technologisch perspectief benaderen, in plaats van als onderdeel van een beveiligingsstrategie, waarbij ook de business wordt betrokken.
 • Ook zal voor 60 % bij 3rd-party transacties en zakelijke afspraken de beheersing van cybersecurity-risico’s het voornaamste criterium zijn. In plaats van de kiezen voor een aanbieders met de laagste prijs kijken ze vaker naar diens track record op het gebied van security.
 • Technologische aanvallen op operationele omgevingen kunnen fysieke gevolgen hebben. Voorbeeld hiervan is al in 2022 geleverd door een terroristische groep hackers die de verantwoordelijkheid opeiste voor een explosie en de brand als gevolg daarvan in een Iraanse staalfabriek.

Lees verder

Basisboek ERP, tijdelijk gratis

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Basisboek ERP, tijdelijk gratis
Basisboek ERP, tijdelijk gratis
Moderne ERP software verbetert de kwaliteit van bedrijfsprocessen, datagebruik en de integratie met andere IT systemen. Is je organisatie toe aan nieuwe ERP software? In dit boek lees je wat belangrijk is. Alle belangrijke aspecten van ERP software en het vernieuwen daarvan worden uitgelegd. Dat maakt dit boek uniek en belangrijk voor iedereen die een nieuwe ERP oplossing overweegt. Het boek kan je tijdelijk gratis ontvangen als onderdeel van de ERP box.

Waarom belangrijk?

Het Basisboek ERP bevat de belangrijkste kennis, inzichten en praktijkcases over ERP die ICT beslissers, ondernemers, managers en projectleiders helpen bij beslissingen over ERP software en de selectie en implementatie daarvan. Voor steeds meer organisaties is ERP software de spil in het automatiseren van hun belangrijkste bedrijfsprocessen, zoals financiële administratie, relatiebeheer (CRM), inkoopadministratie, voorraadbeheer, supply chain management en andere logistieke functies en bedrijfsprocessen.

Dat maakt aanschafbeslissingen en keuzes die te maken hebben met toepassing, selectie en implementatie van ERP lastig en complex. Na het lezen van dit boek weet je beter wat jullie ERP project omvat, welke beslissingen belangrijk zijn, wie je kan helpen en hoe je je ERP project zo goed mogelijk aanstuurt.

Compleet overzicht

Het Basisboek ERP is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel maak je kennis met ERP en ERP software, de toepassing ervan en de belangrijkste kenmerken. Je leest over productiebedrijven en andere soorten organisaties die ERP software gebruiken en wat hun verwachtingen en ervaringen zijn. Je leest over de meest invloedrijke ERP leveranciers, de ontwikkelingen in de ERP markt en het gebruik van ERP in de vraag- en aanbodketen. Daarnaast gaat dit deel in op de verschillende ERP aanbieders in de markt, zoals pakketleveranciers, implementatiepartners en application service providers en vergelijkt het ERP in de cloud met on premise ERP oplossingen en wat de keuze daarvan bepaalt.

In het tweede deel van het Basisboek ERP staat de implementatie en evaluatie van ERP software centraal. Je leest over de implementatiemethoden van ERP software en de fasen die onderscheiden kunnen worden in het gebruik van ERP door ondernemingen. Ook de analyses die nodig zijn voor een goede evaluatie worden besproken, zoals de functional fit analyse, risicoanalyse en kosten-baten analyse. Praktijkcases verduidelijken alle theorie hierover.

Het derde deel legt de relatie tussen bedrijfsmatige aspecten en ERP software. Je krijgt hierin een overzicht van actuele bedrijfskundige onderwerpen in relatie tot ERP. Zo wordt Agile softwareontwikkeling besproken en de geschiktheid daarvan voor ERP projecten. Ook de keuze en eigenschappen van open source ERP oplossingen komen aan orde, evenals de relatie tussen shared service centers en ERP. Tot slot is er ruimte voor kritische geluiden over de eigenschappen van ERP en de gevolgen daarvan voor een onderneming.

Ontvang het Basisboek ERP gratis

Het Basisboek ERP is een compleet boek, dat in begrijpelijke taal is geschreven voor zowel lezers met als zonder ERP kennis. Wat het boek uniek maakt is het complete overzicht van alle belangrijke facetten waar organisaties die een nieuwe ERP implementatie overwegen, mee te maken krijgen. Ook als ERP projecten volledig worden uitbesteed bevat het boek noodzakelijke kennis voor ICT beslissers, managers en ondernemers om de aansturing van hun ERP project optimaal uit te voeren.

Ontvang het Basisboek ERP (tijdelijk) gratis als onderdeel van de ERP box

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Klantcontact wel of niet automatiseren?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Klantcontact wel of niet automatiseren?
Klantcontact wel of niet automatiseren?
De persoonlijke ervaring van klanten bepaalt vaak of ze terug komen. Maar het is tijdrovend en kostbaar om hiervoor veel salesmensen op de been te brengen. Sommige taken kun je automatiseren met CRM software, AI en andere tools. Onderscheid in high, low en no touch contactmomenten is hierbij belangrijk.

Bij high touch contactmomenten, bijvoorbeeld bij een grote aankoop, hebben klanten altijd behoefte aan menselijke interactie. Maar automatisering kan dat persoonlijke contact wel ondersteunen. Denk aan tools om een afspraak te maken of om alvast gegevens te leveren die belangrijk zijn voor het gesprek met je klant.

Voor low en no touch contactmomenten is weinig of geen menselijke interactie nodig. Mensen die iets met een relatief lage waarde of prijs willen bestellen bij een webshop hoeven alleen een button aan te klikken als ze een account hebben. Met AI is hiervoor zonder technische kennis een formulier te maken waarop alle klant- en orderinformatie wordt vastgelegd. Die informatie over een order wordt vervolgens geautomatiseerd doorgestuurd naar de back-end systemen die daarna ook de tracking informatie versturen.

Verder kun je met AI low en no touch klantmomenten een persoonlijke tint geven in de vorm van een virtuele assistent waarmee zij kunnen chatten. Een avatar maakt zo’n chatbot nog levensechter. Voor high touch processen zal menselijk contact altijd nodig blijven, maar met hulp van artificial intelligence zijn ook andere vormen van klantcontact te personaliseren én efficiënter in te richten. Dat verlaagt niet alleen de kosten, maar geeft medewerkers ook meer tijd voor klantinteracties.

Lees verder

Strategie en data fabrics ontbreken vaak bij AI

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Strategie en data fabrics ontbreken vaak bij AI
Strategie en data fabrics ontbreken vaak bij AI
Bedrijven zijn van plan om fors te investeren in generatieve en traditionele AI. Maar de strategie is meestal niet duidelijk. Bovendien zijn de databronnen vaak niet geïntegreerd in een data fabric, die intelligente geautomatiseerde tools biedt om data samen te kunnen brengen uit verschillende bronnen.

Artificial intelligence staat volop in de belangstelling. Uit onderzoek van Qlik blijkt dat bijna 80% procent van de respondenten generatieve AI tools kocht of al heeft geïnvesteerd in projecten op dit gebied. Helaas meldt 44% van de bedrijven ook dat er geen duidelijke AI strategie is. Bovendien beschikt slechts 20% over data fabrics die al hun gegevens met intelligente en geautomatiseerde systemen integreren.

Driekwart van hen gaat daarom meer investeren in technologieën die data fabrics ondersteunen. Eenzelfde percentage verwacht dat door de toepassing van generatieve AI meer data moeten worden beheerd en verplaatst. Maar liefst 60 procent denkt hiervoor de expertise van derden te moeten inhuren.

Lees verder

6 tips voor betere analytics projecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 6 tips voor betere analytics projecten
6 tips voor betere analytics projecten
Steeds meer bedrijven zijn actief bezig met het analyseren van data. Maar de productiviteit van al deze analyseprojecten valt vaak tegen. Hoe zorg je ervoor dat analytics projecten sneller verlopen en je business meer waarde kunnen opleveren?

Tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door SAS gaven de deelnemers de volgende zes tips om productiviteitswinst bij analyseprojecten te boeken.

 • Integreer data analyse in de bedrijfscultuur – Laat weten welke data beschikbaar is en wat je ermee kunt. Dat maakt het makkelijker voor eindgebruikers om een dataproject te definiëren.
 • Maak geschikte datasets – Zorg dat data scientists niet met de meest ruwe data hoeven te werken, maar bewerk ze vooraf ook niet zover dat de analysemogelijkheden beperkt worden. Bepaal welke data en datakwaliteit nodig is in de context van je project.
 • Vier de successen – Communiceer bedrijfsbreed welke meerwaarde analyseprojecten hebben opgeleverd voor je bedrijf. Dat motiveert ook andere medewerkers om meer met data te doen.
 • Maak het doel van projecten concreet – Data scientists en business executives spreken elkaars taal niet. Kies daarom voor design thinking waarbij eerst het probleem wordt vastgesteld en pas daarna wordt gekeken hoe het met data analyse is op te lossen.
 • Communiceer top down – Laat het management de doelen van dataprojecten formuleren. Dat zorgt voor commitment en schept vooraf duidelijkheid bij alle betrokkenen.
 • Gebruik tools voor automatisering en selfservice – Moderne analytics platforms kunnen veel taken automatisch uitvoeren, bijvoorbeeld het installeren van testomgevingen. Verder bieden ze selfservice tools, onder meer om data op te zoeken of graphical user interfaces (GUI’s) te maken.

Lees verder

Cloudkosten in de hand houden

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cloudkosten in de hand houden
Cloudkosten in de hand houden
Publieke cloudproviders berekenen steeds hogere tarieven voor de opslag van data. Dat is vooral een probleem voor snelgroeiende bedrijven. Gelukkig zijn er oplossingen om grip te houden op je cloudkosten.

Nu bedrijven steeds meer data in de cloud opslaan, stijgen de operationele kosten van grote aanbieders, de zogenaamde hyperscalers. Deze lossen dit probleem op door hun kostenstijging door te berekenen aan SaaS aanbieders die op hun beurt weer hogere tarieven vragen aan hun klanten. Daarom kiezen sommige bedrijven voor een hybride cloud, waarbij een deel van de data in een private cloud wordt opgeslagen. Dat kan echter alleen als ze beschikken over voldoende budget, expertise en een moderne IT infrastructuur.

Alternatief is dataopslag in de cloud regelen bij een SaaS aanbieder. Let er dan wel op dat die aanbieder eigen datacenters heeft en de winst zoveel mogelijk herinvesteert in de onderneming. Uiteraard moet de SaaS provider ook de informatiebeveiliging en databescherming goed op orde hebben.

Lees verder

AI maakt low code platforms breed inzetbaar

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor AI maakt low code platforms breed inzetbaar
AI maakt low code platforms breed inzetbaar
Low code platforms waren oorspronkelijk bedoeld voor mensen met weinig programmeerkennis die simpele applicaties wilden bouwen. AI zorgt voor veel meer mogelijkheden om applicaties te bouwen met low code.

De integratie van artificial intelligence in low code platforms ondersteunt softwareontwikkeling door medewerkers met uiteenlopende programmeervaardigheden. Denk aan programmeersuggesties in de vorm van gebruiksklare codefragmenten of het genereren van workflows voor het programmeerwerk. Ook spraakgestuurde communicatie met een low code platform is mogelijk. Verder kun je de gebruikerservaring waarborgen. Bijvoorbeeld door geautomatiseerde kwaliteitscontroles in de vorm van functionele tests, realtime detectie van fouten en performance problemen, maar ook door geautomatiseerde beveiligingschecks en –tests, inclusief suggesties voor het verhelpen van kwetsbaarheden.

Kortom, de nieuwe generatie low code platforms bieden programmeurs tools waarmee ze een fors deel van hun werk kunnen automatiseren. En dat is niet alleen goed nieuws voor de kosten van softwareontwikkeling, maar ook een oplossing voor de beperkte beschikbaarheid van ervaren specialisten.

Lees verder

Inhaalslag nodig in digitalisering supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Inhaalslag nodig in digitalisering supply chain
Steeds meer tech in HR
Koplopers in de digitalisering van de supply chain nemen steeds meer afstand. Dat is in competitieve markten een gevaarlijke ontwikkeling voor de achterblijvers. Op de onderstaande manier kan je een inhaalslag realiseren.

Wie niet op tijd levert, verliest omzet en klanten aan de concurrentie. Om snel te kunnen schakelen, zijn verschillende factoren van belang. Zorg allereerst voor actuele en gedetailleerde informatie. Beperk je daarbij niet tot je eigen deel van het netwerk.

Bij het vervoer van goederen zijn allerlei partners betrokken, zoals expediteurs, vervoerders en douaneautoriteiten. Als de juiste data niet voorhanden is bij de juiste partijen worden beslissingen te traag genomen. Vertaal de informatie daarom naar robuuste en bij voorkeur geautomatiseerde datavoorzieningen en processen. Gebruik daarnaast AI tools om trends te signaleren en te leren van historische data.

Lees verder

Steeds meer tech in HR

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Steeds meer tech in HR
Steeds meer tech in HR
IT oplossingen krijgen steeds meer invloed op de werkzaamheden van HR. En dus ook op het succes daarvan. Bedrijven die nog werken met oude HR technologie laten kansen liggen die eigenlijk benut moeten worden. Het boek HR Tech gaat hierover. Tijdelijk ontvang je dit boek gratis bij de HRM box.

Het digitaliseren van HR taken is inmiddels veel meer dan een digitaal personeelsdossier en het voeren van een online salarisadministratie. Meer dan ooit gaat het om effectieve wervingsprocedures voor nieuwe medewerkers, goed werkgeverschap en het flexibel kunnen inzetten van personeel. Maar ook om het beheersen van loonkosten, het behouden van personeel, talentontwikkeling, hybride (op kantoor en thuis) werken en HR analytics. Voor het goed uitvoeren van al deze taken zijn moderne online HRM oplossingen onmisbaar geworden.

In het boek HR Tech lees je hoe je HR taken in jullie organisatie kunt transformeren naar moderne en door technologie ondersteunde processen. Daarbij gaat het niet alleen over de technologie zelf, maar ook over de sociale en organisatorische aspecten daarvan. De praktische uitleg in dit boek zorgt ervoor dat je de waardevolle kennis en inzichten direct kan toepassen voor jouw organisatie.

Als je overweegt nieuwe HRM software aan te schaffen, kan je dit boek nu tijdelijk gratis ontvangen als onderdeel van de HRM box. Als je het liever koopt, dan kan dat hier.

Ontvang GRATIS via de HRM box

Lees verder

Meer cybergevaar door meer IT

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer cybergevaar door meer IT
Meer cybergevaar door meer IT
Er zijn steeds meer IT technologieën en diensten beschikbaar. Dat biedt bedrijven nieuwe kansen. Maar het geeft ook cybercriminelen nieuwe mogelijkheden. Met een goede cybersecurity-aanpak houd je de deur dicht.

De eerste stap in cybersecurity is nagaan welke devices en applicaties onderdeel zijn van je IT ecosysteem. Denk aan desktops, laptops, servers en netwerken, maar ook aan cloudapplicaties en IoT omgevingen. Onderzoek vervolgens wat de status is van deze onderdelen: zijn ze ingericht conform de beveiligingsrichtlijnen en wat zijn de zwakke punten?

Identificatie van potentiële risico’s is een permanent proces. Niet alleen door veranderingen in configuraties, maar ook omdat nieuwe kwetsbaarheden aan het licht kunnen komen. Verder is proactief beleid vereist om de cyberrisico’s minimaal te houden. Denk aan het installeren van de nieuwste beveiligingsupdates, firewalls of detectiesoftware. Laatste stap is direct actie ondernemen bij een cyberaanval, bijvoorbeeld door het isoleren of afsluiten van systeemdelen of gebruikersaccounts.

Lees verder

Excel is nu echt passé

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Excel is nu echt passé
Excel is nu echt passé
Voor een goede financiële administratie en datagedreven werken kunnen bedrijven niet meer vertrouwen op Excel. Toch doen veel bedrijven dat nog steeds. Welke risico’s gelden er voor het inzetten van Excel bij financiële administraties en analyses daarvan? En hoe voorkom je dat de nadelen van spreadsheets je organisatie parten gaan spelen?

Onderzoek leert dat veertig procent van de bedrijven geen gebruik maakt van specialistische software voor financial consolidation, close management & reporting (FCCR). Een derde van de respondenten is dat ook niet van plan. Voor grote bedrijven liggen de percentages niet veel lager.

Specialistische software is nodig om gegevens vanuit elke invalshoek te kunnen doorzoeken en te combineren om onderbouwde beslissingen te nemen en betrouwbare voorspellingen te doen. Bedrijven die met Excel blijven werken kunnen geen succesvolle strategie ontwikkelen op basis van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Bedrijven die voor hun financiële administratie nog steeds veelvuldig met Excel werken, nemen onnodige risico’s in de datagedreven wereld van tegenwoordig. Het maken van financiële analyses op basis van Excelbestanden is immers niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Hierdoor is de kans op onbetrouwbare analyses en fouten in de maand- en jaarafsluitingen groot.

Lees verder

Low code als oplossing voor verouderde systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Low code als oplossing voor verouderde systemen
Low code als oplossing voor verouderde systemen
Steeds meer bedrijven hebben te maken met bedrijfsprocessen die gehinderd worden door een verouderd IT landschap. Er zit dan niets anders op dan afscheid nemen van de oude legacy systemen en overgaan op nieuwe versies van de software. Veel ERP software, maar ook WMS en andere logistieke en financiële systemen, staan hierdoor op de nominatie vervangen te worden.

Complexe projecten

De vervanging van oude kernsystemen leidt tot complexe projecten. Dit komt vooral omdat veel oude systemen in de loop der tijd op niet erg geavanceerde manieren aan elkaar gekoppeld zijn. Dit heeft niet alleen gezorgd voor meer handmatige verwerking tussen de systemen, het heeft ook gedrochten van processen gecreëerd, die alleen goed draaien door de talloze business rules die daarover afgesproken zijn. Gevolg hiervan is dat er veel maatwerk is toegepast en dat er vertrouwd moest worden op kennis die wel in de hoofden van medewerkers zat, maar niet in het systeem.

Een oplossing voor dit soort situaties is om gebruik te maken van software die de business rules centraal kan stellen. Dat geldt voor low code applicaties. Het is daarmee niet nodig alle oude software in één keer te vervangen. Stap voor stap kan je dan bouwen aan een nieuwe omgeving voor je oude ERP, WMS of andere software oplossing.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Misverstanden over cloudmigratie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Misverstanden over cloudmigratie
Misverstanden over cloudmigratie
Niet iedere organisatie stapt even gemakkelijk over op de cloud. Jammer, want inmiddels is toch al jaren duidelijk dat de cloud veel voordelen en maar weinig nadelen biedt. Zo maakt de cloud de IT van je bedrijf flexibeler, veiliger en gemakkelijker. Niet alleen over de voordelen zijn soms misverstanden, ook over enkele nadelen kan een verkeerd beeld bestaan. Wat zijn zoal de misverstanden rondom migratie naar de cloud?

  We zitten al in de cloud – Een echte migratie naar de cloud is wat anders dan al gebruik maken van een paar SaaS applicaties, zoals Office 365 of een online CRM oplossing of boekhoudprogramma. Echt naar de cloud is het pas als de IT infrastructuur van je organisatie geheel of gedeeltelijk verhuist. Dat is het terrein van Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS).

  De cloud is niet veilig – Het beveiligingsniveau bij cloudproviders is veel hoger dan de niveaus waarop bedrijven zelf hun IT infrastructuur doorgaans beschermen. Grootste securitygevaar in je eigen omgeving zit bij medewerkers.

  De cloud is altijd veiliger dan on premise – On premise (lokale) oplossingen bevatten vaak minder standaardonderdelen dan bij cloudproviders het geval is. Grote aanvallen van cybercriminelen richten zich vaak juist op de standaardonderdelen. Dat maakt cloudproviders in principe kwetsbaarder. Maar zolang zij hun security goed op orde hebben (en dat hebben ze, als het goed is), leidt dit zelden tot problemen.

  Migratie naar de cloud kost banen – Als een bedrijf overstapt naar de cloud zullen er meerdere taken voor IT’ers vervallen. Vooral onderhouds- en beheertaken worden minder. Daar komen echter nieuwe adviserende, begeleidende en ondersteunende taken voor terug.

  De overstap moet in één keer – Dit komt in de praktijk zelden voor, ook omdat er steeds vaker sprake is van een hybride vorm. Hierbij wordt deels gebruik gemaakt van een cloudprovider. Voor een ander deel is de IT infrastructuur nog steeds binnen de eigen organisatie.

  Kostenbesparing is het belangrijkste doel – Omdat het bij de cloud meer aankomt op betalen voor gebruik, kunnen de kosten lager zijn. In ieder geval zijn geen grote investeringen ineens nodig. Dat biedt financiële voordelen. Toch kunnen ook de diensten van een cloudprovider soms zo duur zijn dat de financiële voordelen beperkt blijven.

  Workloads kan je eenvoudig verplaatsen – Workloads naar de cloud verplaatsen lijkt eenvoudiger dan het soms is. Om workloads goed te verplaatsen is zowel kennis nodig aan de kant van de cloudprovider als aan de on premise kant. Een goed migratieplan is dan onmisbaar. Dat maakt het niet eenvoudig, maar wel heel goed uitvoerbaar.

  Alle applicaties draaien probleemloos in de cloud – Lang niet alle applicaties zijn geschikt om te laten draaien in de cloud. Vooral bij oudere systemen met unieke workloads is een verhuizing niet altijd eenvoudig. Applicaties helemaal opnieuw implementeren is dan vaak een betere oplossing.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Salestech – Ontvang gratis!

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Salestech – Ontvang gratis!
Salestech – Ontvang gratis!
Bouw de ultieme salesmachine

Wie met moderne technologie zijn sales digitaliseert, bereikt meer klanten, versnelt de verkoopprocessen en verkoopt meer. CRM software speelt hierin een cruciale rol. Maar er is meer. Dit boek vertelt je hoe je stap voor stap met CRM software en andere applicaties de ‘ultieme salesmachine’ bouwt. Een must read voor iedere sales manager, verkoper of marketeer die de volgende stap wil zetten in CRM en sales automation. En daarom nu tijdelijk gratis beschikbaar bij de CRM box.

Salesprocessen digitaliseren steeds verder. In toenemende mate bepaalt de inzet van applicaties en moderne technologie het succes van marketing en sales. Wat betekent dit voor jullie keuze van een CRM systeem? Welke rol moet deze hebben of krijgen? Op welke manier moet je rekening houden met de rol van social media of artificial intelligence bij het bouwen van de ‘ultieme salesmachine’? Dit boek geeft je de antwoorden en vertelt je welke mogelijkheden er zijn je sales beter te organiseren.

Sales en marketing moeten altijd optimaal presteren. Salesmanagers en verkopers hebben targets, voelen de druk om maximaal te presteren en worden verantwoordelijk gehouden voor de omzet en het commerciële succes van de organisatie. Aan ambities is er meestal geen gebrek. Wel aan het gebruik van moderne technologie om die ambities te kunnen waarmaken.

Dit boek laat zien dat je er met alleen de aanschaf van moderne CRM software nog niet bent. Want het gaat ook over hoe je die software gebruikt en welke applicaties verder nodig zijn om je salesprocessen écht te optimaliseren. Om concurrentie voor te blijven en potentiële klanten te blijven overtuigen is meer nodig; een aanpak die beschreven wordt in dit boek.

Als u overweegt nieuwe CRM software aan te schaffen, kunt u het nu tijdelijk gratis ontvangen als onderdeel van de CRM box. Als je overweegt nieuwe CRM software aan te schaffen, kan je het nu tijdelijk gratis ontvangen als onderdeel van de CRM box. Als je het liever koopt, dan kan dat hier.

Snelle dataverwerking vraagt meer dan cloud on-ramps

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Snelle dataverwerking vraagt meer dan cloud on-ramps
Bedrijven produceren steeds meer data op steeds meer plaatsen. Eigen verbindingen met cloud on-ramps bieden dan vaak goede oplossingen. Maar de vraag naar snellere dataverwerking neemt toe. En dan schieten cloud on-ramps ook tekort.

Met technologieën als artificial intelligence, machine learning en high performance computing genereren organisaties op steeds meer plaatsen steeds meer data. Deze data wordt meestal verstuurd naar een centraal datacentrum om daar verwerkt te worden. Het opslaan en beschikbaar stellen van de data wordt bij voorkeur ondersteund door een cloud on-ramp.

Met cloud on-ramps hebben organisaties de mogelijkheid om snel en veilig toegang te krijgen tot cloudapplicaties vanuit verschillende locaties. Maar dat proces begint nu te kraken en te piepen. De datastroom wordt inmiddels zo groot, dat het verwerken lastig wordt in klassieke datacentra. Bovendien werken bedrijven vaak met verschillende cloudproviders en willen ze hun gegevens graag binnen de geografische grenzen houden.

De oplossing is het herontwerpen van de IT infrastructuur, waarin meer aandacht is voor het produceren, opslaan en verwerken van data. Verder moet de infrastructuur een connectie kunnen maken met alle bedrijfslocaties, cloudproviders en partners.

Lees verder

Digitale transformatie blijft een uitdaging

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale transformatie blijft een uitdaging
Digitale transformatie blijft een uitdaging
De meeste organisaties zijn ervan overtuigd dat digitaliseren belangrijk is. Aan ambities ontbreekt het dan ook niet. Maar als het aankomt op het treffen van maatregelen en het maken van de juiste keuzes over de realisatie ervan, is de conclusie dat driekwart van de bedrijven hun digitale transformatie nog verre van professioneel aanpakt.

Zorg, finance en energie lopen achter

Volgens onderzoek van F5 is nog maar 4% van de Nederlandse bedrijven volledig digitaal volwassen. Binnen deze kleine groep van doorpakkers vinden we geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening en energievoorziening. Bijna een derde van de bedrijven is geclassificeerd als treuzelaar. De grootste groep (56%) behoort tot de hobbyisten. Zij hebben nog maar een paar stappen gezet in hun digitale transformatie en zijn nog heel wat stappen verwijderd van digitale volwassenheid.

Digitale volwassenheid

Belangrijke indicator voor digitale volwassenheid is het gebruik van public clouds. Vooral treuzelaars doen hier vaak niets mee. Wat security betreft kiest het merendeel van de doorpakkers voor een platformbenadering. Bij de hobbyisten en zeker bij treuzelaars wordt de beveiliging vaak niet integraal aangepakt.

Als het gaat om artificial intelligence en machine learning zitten doorpakkers en hobbyisten op één lijn: 35 procent gebruikt deze technologieën of is dat van plan. Zelfs de meest geavanceerde organisaties hebben moeite om bruikbare inzichten uit hun data te halen. Dat komt onder meer door de afzonderlijke silo’s van gegevens per afdeling.

Lees verder

Cybersecurity heeft topprioriteit

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Cybersecurity heeft topprioriteit
Cybersecurity heeft topprioriteit
Volgens de laatste Annual Global CEO Survey van PwC geven CEO’s cyberbeveiliging topprioriteit. Maar daarmee is het nog niet geregeld. Wat is er nodig om digitale risico’s beter te bewaken, analyseren, voorspellen en beperken?

De eerste stap is nagaan wat de grootste risico’s zijn. Dan kun je gericht inspecties of audits uitvoeren. Hiervoor zijn allerlei analyse- en rapportagetools beschikbaar. Maar de implementatie van die tools in een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebeurt vaak versnipperd. Dat komt door een overhaaste invoering ervan tijdens de digitale transformatie.

Zorg daarom voor integratie van security in de transformatie, waarin niet alleen de technologie maar ook bedrijfsprocessen zijn meegenomen. Daarnaast moet ook de digitale supply chain veilig zijn, omdat daar steeds vaker zogeheten sleeper ransomware geïnstalleerd is. Verder is permanente controle nodig met threat intelligence platforms en dashboards.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Werkelijk datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Werkelijk datagedreven werken
Werkelijk datagedreven werken
Veel managers denken dat ze datagedreven werken en vinden data onmisbaar voor goede besluitvorming. Toch hebben ze de grootste moeite om met data inzichten te genereren die de bedrijfsresultaten verbeteren. Probleem is dat vier van de tien managers zegt data niet helemaal te begrijpen, waardoor de grote plannen om datagedreven te werken in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn.

In een onderzoek van Salesforce noemt 80% van managers data onmisbaar voor het nemen van goede beslissingen. Tegelijkertijd stelt ruim 40% dat ze de data niet genoeg begrijpen om er iets mee te doen. Er zijn een paar mogelijkheden om dit probleem aan te pakken.

Train allereerst managers in het werken met data, bijvoorbeeld met digitale leerpaden, data coaches of data communities. Zorg dat ze begrijpen hoe je data moet interpreteren en dat ze erover kunnen communiceren met collega’s in andere teams. Belangrijk daarbij is dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Er wordt nog te veel gewerkt met Excel, waarbij elke afdeling eigen rapporten maakt met eigen terminologie. IT moet de datasilo’s van afdelingen integreren tot een ‘single source of truth’ en uniforme richtlijnen opstellen voor data governance en content governance. Een chief data officer (CDO) kan hierbij het voortouw nemen. Bij de implementatie van een data analytics oplossing is het belangrijk te checken of de organisatie nog op koers is, bijvoorbeeld met een data maturity scan.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Automatiseer terugkerende taken met RPA

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Automatiseer terugkerende taken met RPA
Automatiseer terugkerende taken met RPA
Het uitvoeren van relatief eenvoudige en repetitieve taken volgens vaste regels kost uw bedrijf veel tijd. Denk aan het handmatig invullen van formulieren, het verwerken van facturen of het versturen van bevestigingsmails. Door die taken te automatiseren met RPA worden deze sneller, worden er minder fouten gemaakt en zijn de kosten voor de afhandeling lager.

Helaas gaan vaak de hakken in het zand bij de invoering van RPA. Controllers zijn bang dat ze hun grip op de cijfers kwijtraken en medewerkers, die soms al jarenlang belast zijn met een taak, staan niet open voor verandering.
Overleg daarom eerst met alle betrokkenen over de vraag waar RPA ingezet kan worden. Bespreek daarna met een expert welke RPA oplossing aansluit bij uw wensen en bekijk RPA leveranciers voor de mogelijke invulling daarvan. Enthousiasmeer vervolgens alle medewerkers door duidelijk te maken dat RPA tijd vrijmaakt om leuke nieuwe of andere taken op te pakken. De controller zelf hoeft veel minder tijd te besteden aan het opstellen van rapporten en heeft dus de handen vrij voor het analyseren van de inhoud daarvan.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Connected supply chains

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Connected supply chains
Connected supply chains
Internationaal werkende leveringsketens vragen om hyperconnectiviteit. Het is immers niet efficiënt om lokale communicatiesystemen aan elkaar te knopen. Wat betekent hyperconnectiviteit, wat heeft het u te bieden en wat zijn connected supply chains?

Technologieën als IoT, cloud computing en edge computing transformeren steeds meer ‘papieren’ taken in online processen. Voor mondiale leveringsketens is nog een vervolgstap nodig: de supply chain moet end-to-end connected zijn in een netwerk waarin alle mobiele communicatiediensten zijn opgenomen.

Hyperconnectiviteit

Deze hyperconnectiviteit heeft verschillende voordelen. Allereerst is de locatie en conditie van goederen realtime te volgen. Daardoor kunt u klanten sneller informeren over de status van zendingen. Ook het koopgedrag van consumenten is beter te monitoren. Op basis hiervan zijn betrouwbare voorspellingen te doen, waardoor de inkoopprocessen verbeteren. Ook is de behoefte aan (seizoensgebonden) personeel beter in te schatten. Hyperconnectiviteit legt de basis voor naadloze asset monitoring en data analyse over de hele supply chain heen.

Wat is een connected supply chain?

Hyperconnectiviteit draagt bij aan een connected supply chain. Dit begrip verwijst naar een toeleveringsketen die gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, zoals Internet of Things (IoT), big data analyse, cloud computing en slimme sensoren. Hiermee worden verschillende aspecten van de toeleveringsketen met elkaar te verbonden en geoptimaliseerd. Het naadloos integreren van alle stappen in de supply chain tussen leveranciers en eindklanten heeft als doel om efficiënter, responsiever en kosteneffectiever te werken.

Een connected supply chain maakt realtime monitoring en data-uitwisseling mogelijk, waardoor bedrijven beter in staat zijn om de vraag te voorspellen, voorraadniveaus te beheren, productieprocessen te optimaliseren en sneller te reageren op veranderingen in de markt. Het resultaat is een flexibelere en veerkrachtigere supply chain die beter in staat is om te voldoen aan de behoeften van de klant en bovendien de concurrentiepositie kan versterken.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

ICT investeringen; hoe begint u?

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ICT investeringen; hoe begint u?
ICT investeringen; hoe begint u?
De zakelijke doelen van de meeste bedrijven zijn vergelijkbaar. Afhankelijk van activiteiten, bedrijfsprocessen en de markt zijn deze doelen wat specifieker. Vernieuwing en vervanging van ICT oplossingen zijn telkens weer nodig om de doelen te kunnen blijven behalen. Maar hoe begint u als u ICT investeringen wilt of moet doen? En wat is daarbij verder belangrijk?

Universele doelen

Uitgangspunt bij nieuwe ICT investeringen zijn de zakelijke doelen die u als bedrijf heeft. Deze doelen gelden voor bijna ieder bedrijf:
 • Optimaliseren van operationele processen.
 • Realiseren van kostenbesparingen.
 • Verbeteren van de klantenservice en klantcommunicatie.
 • Verhogen van de klanttevredenheid en klantloyaliteit.
 • Verkrijgen en kunnen gebruiken van betere managementinformatie.
 • Verhogen van de productiviteit van medewerkers.
 • Flexibeler worden en sneller kunnen inspelen op marktveranderingen.
 • Stimuleren van samenwerking en kennisdeling binnen het bedrijf.
 • Verbeteren van medewerkerstevredenheid, thuiswerkmogelijkheden en betere werktools.

Hoe maakt u de juiste keuzes?

Als nieuwe ICT investeringen nodig zijn om belangrijke doelen te kunnen blijven bereiken, is het de vraag hoe u dat aanpakt. Deze stappen en aspecten zijn daarbij van belang:

  Toegevoegde waarde – Start met het overwegen van hoe een nieuwe ICT oplossing uw bedrijfsactiviteiten kan versterken en welke waarde deze kan toevoegen. Zorg voor een goed beeld van de bedrijfsprocessen die een nieuwe ICT oplossing moet gaan ondersteunen.>

  Belangrijkste doelstellingen – Bepaal de belangrijkste doelstellingen voor de komende periode en wat er nodig is om die te bereiken. Ga per mogelijke ICT oplossing na welke oplossingen wel en niet geschikt zijn om uw organisatie vooruit te helpen.

  Uitdagingen – Benoem de uitdagingen waarmee uw bedrijf te maken krijgt. Houd daarbij rekening met de veranderende behoeften van uw klanten en veranderingen in uw markt of in het toepassen van uw producten of diensten.

  Verandermanagement – Bereid uw organisatie voor op veranderingen. Er zijn altijd medewerkers die grote moeite hebben met vernieuwingen. Start tijdig met informatie over uw plannen en leg duidelijk uit welke voordelen de veranderingen hebben voor uw bedrijf en voor de manier waarop deze medewerkers hun werk kunnen doen.

  Bestaande ICT infrastructuur – Uitgangspunt voor nieuwe ICT investeringen is wat u al aan ICT infrastructuur heeft en wat u wilt toevoegen. Analyseer en inventariseer goed wat u al in huis heeft en welke kansen of beperkingen dat geeft voor nieuwe oplossingen.

  Legacy systemen – Veel oudere ICT oplossingen zijn inmiddels vervlochten met operationele processen. Durf hier afscheid van te nemen, zeker omdat u weet dat dit moment toch een keer komt. Hoe langer uw bedrijf afhankelijk blijft van oude (legacy) oplossingen, des te problematischer wordt het in de toekomst om deze alsnog te vervangen. Bovendien leiden legacy systemen nu vaak tot storingsgevoeligheid en veiligheidsrisico’s. Maak een plan van hoe en wanneer u uw oude systemen geleidelijk vervangt en bepaal of dat moment wellicht nu is.

  Cloudoplossingen – Ga na welke lokale systemen lokaal (on-premises) moeten blijven en welke beter vervangen kunnen worden door cloudoplossingen. Bijna iedere ICT oplossing bestaat als cloudoplossing. Realiseer dat cloudoplossingen op het gebied van schaalbaarheid, kosten, flexibiliteit, beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid bijna altijd grote voordelen bieden.

  Meetbaarheid– Maak een beoogde ICT investering altijd concreet en meetbaar. Geef aan aan welke criteria uw investering moet voldoen en welke toegevoegde waarden deze moet hebben. Concreet meetbaar zijn bijvoorbeeld omzetgroei, groei in aantal klanten, kostenreductie, klanttevredenheid, tijdsbesparing, productiviteitstoename, toename van de leveringsbetrouwbaarheid of winstgroei.

  Leveranciers en adviseurs – Zoek goede partners voor uw ICT project. ICT investeringen hebben een dermate grote impact op uw bedrijfsprocessen, bedrijfsresultaten en medewerkers dat zoveel mogelijk beschikbare kennis gebruikt moet kunnen worden.

Hoe begint u?

Neem de tijd voor het bepalen van de juiste aanpak, laat u inspireren door beschikbare oplossingen, spreek leveranciers en adviseurs rond het thema waarvoor u een nieuwe ICT oplossing zoekt en benut alle informatie die online en in talloze andere media over dat thema aanwezig is. U kunt oplossingen, leveranciers en informatie eenvoudig vinden via het ICT informatiecentrum.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Te veel data is ook niet goed

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Te veel data is ook niet goed
Te veel data is ook niet goed
Goede data helpt bij het nemen van beslissingen, maar te veel data is ook weer niet goed. Managers gaan kopje onder in de groeiende stroom data. Ruim 80% van de Nederlandse leidinggevenden voelt zich overweldigd door de grote hoeveelheid data die op hen afkomt.

Leidinggevenden hebben grote problemen de explosieve groei van data. Dat blijkt uit onderzoek van Oracle onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in 17 landen, waaronder Nederland. Ruim 80% van de managers die deelnamen aan het onderzoek vindt het ingewikkeld om beslissingen op basis van data te nemen. Bijna 60% heeft wel eens géén beslissing durven nemen, omdat niet duidelijk was hoe betrouwbaar de gegevens waren.

Bijna alle leidinggevenden denken dat alleen data experts de kennis hebben om de juiste data op tafel te krijgen en die te analyseren. Het kan ook anders. IT’ers en analisten kunnen een data-infrastructuur opzetten waarmee leidinggevenden gemakkelijk kunnen werken en waarin ook externe data – bijvoorbeeld over markttrends – zijn opgenomen. Om een ‘data overload’ te voorkomen is het verder verstandig te focussen op de meest relevante datapunten. Daarbij is het belangrijk dat leidinggevenden ook hun eigen ervaring en expertise gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Lees verder

Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan
Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan
Volgens het CBS heeft ruim 70% van de bedrijven het afgelopen jaar initiatieven genomen om verder te digitaliseren. Belangrijkste doelen die met digitalisering bereikt moeten worden zijn een verhoging van de productiviteit en efficiency.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS blijkt dat voor ruim 40 procent van de bedrijven verdere digitalisering het afgelopen jaar positief doorwerkte op de groei en ontwikkeling. Ruim de helft kwam hierbij geen barrières tegen, bijvoorbeeld te hoge kosten of gebrek aan specialisten. Bij zestig procent van de grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers) had de digitalisering een positieve impact.

Dat was bij kleine bedrijven (5 tot 50 werknemers) maar een kwart, maar deze groep heeft ook veel minder geïnvesteerd in digitalisering. Ruim vier op de tien bedrijven noemt interne doelen: het verhogen van de efficiëntie of productiviteit de belangrijkste reden om verder te digitaliseren. Een kleine tien procent richt zich vooral op het optimaliseren van klantervaringen.

Lees verder

Optimale voorraadniveaus

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Optimale voorraadniveaus
Optimale voorraadniveaus
Klanten willen geen ‘nee’ horen. En dus is het een logische reactie van bedrijven om ruime voorraden aan te houden. Maar is dat nodig of verhult het knelpunten in de productie? En zit er op die manier niet heel veel geld onnodig vast in voorraden?

Veel bedrijven zien voorraad als onderdeel van de productie in plaats van als afzonderlijk bedrijfsproces. Voldoende voorraad is de basis voor korte levertijden en dus voor een betere marktpositie. Dat geldt met name als snelle levering een belangrijke reden voor klanten is om bij het bedrijf te kopen. Maar het aanhouden van flinke voorraden kan ook een teken zijn dat de productieprocessen of productieplanningen niet optimaal zijn. Als dat wordt verbeterd, kunnen de voorraadniveaus dalen waardoor kapitaal vrijkomt.

Naast eindproducten is het belangrijk om voldoende productiemateriaal en componenten op voorraad te houden. Ook daarbij is het oppassen geblazen. Eindproducten van bedrijven die groot inkopen kunnen bij prijsdalingen te duur worden. Dat heeft tijdens eerdere crisissen tot veel faillissementen geleid. Bedrijven doen er dus verstandig aan de voorraden zo klein mogelijk te houden, dan wordt duidelijk waar de echte problemen liggen.

Lees verder

Digitale volwassenheid

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Digitale volwassenheid
Digitale volwassenheid
Uit onderzoek blijkt dat nog maar vier procent van de bedrijven digitaal volledig volwassen is. Bij een derde is het tempo van de digitale transformatie te laag. Wat is digitale volwassenheid en welke factoren spelen daarbij een rol?

In het onderzoek, de Digital Maturity Index van F5, is gekeken naar verschillende factoren die de digitale volwassenheid van een bedrijf bepalen. De belangrijkste zijn de inrichting van de infrastructuur en app-delivery, het gebruik van data, zichtbaarheid en automatisering van de IT omgeving en beveiliging. Op basis van de scores hierop zijn bedrijven gerangschikt in drie categorieën: doorpakkers, hobbyisten en treuzelaars.

Bij de doorpakkers vormt technologie het hart van de bedrijfsactiviteiten. Gegevens worden integraal gebruikt voor analyses die beslissingen ondersteunen. Verder bieden deze bedrijven veel digitale diensten en ze benutten opkomende technologieën door zich op nieuwe markten te manifesteren en concurrentievoordeel te behalen.

Slechts vier procent van de bedrijven behoort tot de doorpakkers. Ze zijn vooral verder dan de treuzelaars bij het automatiseren van processen, het gebruik van publieke clouds en het benaderen van security op het niveau van platforms. Verreweg de meeste bedrijven zitten nog in de hobbyfase, omdat zij hooguit op deelaspecten sterk scoren.

Lees verder

Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie
Traag digitaliseren verzwakt concurrentiepositie
Verstoringen zoals die door Corona hebben de afgelopen jaren bedrijven in bijna alle internationaal werkende supply chains aangezet om versneld te digitaliseren. Hoewel de voordelen van digitalisering voor de productiviteit van bedrijven in Nederland duidelijk zijn, lopen zij nog altijd achter bij vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Dit blijkt uit een publicatie van ING.

Eén van de bottlenecks is dat de data-uitwisseling met andere bedrijven in supply chains nog niet goed verloopt. Hierdoor is er geen actueel inzicht in de toelevering van onderdelen van het productieproces. Volgens het rapport leveren tijdige investeringen in IT de nodige voordelen op:

 • Lagere kosten door minder handmatige handelingen
 • Minder uitval
 • Lagere voorraden
 • Grotere flexibiliteit
 • Beter inzicht in vraagveranderingen en ketenverstoringen
 • Beter voldoen aan duurzaamheidseisen

Bedrijven die via goede digitale koppelingen kunnen communiceren met andere organisaties in hun supply chain, hebben een concurrentievoordeel. Hoe meer bedrijven dit doen, des te sterker wordt de keten. Dit kan kortere doorlooptijden en een hogere productiviteit opleveren. In de EU en het VK leveren de sectoren die het meest gedigitaliseerd zijn inmiddels de grootste bijdrage aan productiviteit op sector- en bedrijfsniveau.

Lees verder

ArtificiaI intelligence gaat hard

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ArtificiaI intelligence gaat hard
ArtificiaI intelligence gaat hard
Artificial intelligence krijgt steeds meer invloed op de samenleving en bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. Met name door generatieve AI toepassingen neemt de aandacht voor AI in hoog tempo toe. Vraag is inmiddels niet meer of u het gaat toepassen in uw organisatie, maar wanneer en hoe.

Hoewel de grote aandacht voor artificial intelligence (AI) momenteel doet vermoeden dat het iets nieuws is, is het dat allerminst. Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie bestaat al tientallen jaren, al was het eerst in een relatief eenvoudige vorm. Verklaring voor de grote aandacht nu is dat door de grote hoeveelheid beschikbare data en de snelheid van computersystemen veel meer AI toepassingen mogelijk geworden zijn.

De afgelopen tien jaar is er veel geëxperimenteerd met relatief eenvoudige AI toepassingen en verschillende machine learning modellen. Deze modellen staan aan de basis van de ‘kennis’ die AI systemen opdoen en waarop deze hun output baseren. Het kantelpunt waarop we nu zitten is de overgang van relatief eenvoudige en sterk gefocuste toepassingen van AI naar veel complexere AI toepassingen, zoals generatieve AI toepassingen. ChatGPT en Bard zijn daar voorbeelden van.

Doordat we momenteel steeds meer data kunnen verwerken en kennismodellen steeds verder ontwikkeld zijn, is het genereren van content op een bijna menselijke manier mogelijk geworden. Grote verschil met mensen is de extreem hoge snelheid waarmee AI de content kan genereren en de steeds grotere hoeveelheid data die daarbij beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren in hoog tempo doorgaan. Verwacht wordt dat:

 • De hoeveelheid voor AI beschikbare data sterk toeneemt.
 • AI zich verder ontwikkelt met complexere technologie.
 • Het aantal autonome systemen fors zal toenemen.
 • Nieuwe typen computers voor nog meer rekenkracht gaan zorgen.

Door nieuwe ontwikkelingen zullen doorlopend in hoog tempo nieuwe toepassingen van AI ontstaan. Het is dan ook inmiddels wel duidelijk dat AI zeker geen hype is en een steeds grotere invloed krijgt op iedere sector in het bedrijfsleven en ons dagelijks leven. Belangrijk voor iedere organisatie is dus om de ontwikkelingen te volgen en tijdig te bepalen wat de verdere ontwikkelingen rond AI voor hun business betekenen.

Lees verder

Augmented analytics bevordert datagebruik

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Augmented analytics bevordert datagebruik
Augmented analytics bevordert datagebruik
Augmented analytics is een verzamelnaam voor technologieën die het doorzoeken en analyseren van data op business intelligence platforms verbeteren. Denk aan machine learning en artificial intelligence voor het prepareren van gegevens en het genereren van inzichten. Als u het gebruik hiervan in uw organisatie wilt bevorderen, is het raadzaam drie groepen medewerkers te onderscheiden.

 • Beginners – Zij zijn de ‘wandelaars’ en hebben geen kennis van data analyse. Zij hebben voorlichting en training nodig, bijvoorbeeld met intelligente digitale assistenten.
 • Gevorderden – Zij zijn de ‘hardlopers’ die al bezig zijn met een BI traject, maar technische kennis tekort komen. Zij zijn gebaat bij kant-en-klare analysefunctionaliteit, bijvoorbeeld voor het genereren van domeinspecifieke rapporten en dashboards.
 • Experts – Zij zijn de ‘fietsers’ en inmiddels goed thuis in data analyse. Zij baseren hun beslissingen vaak al op data. Deze groep heeft onder meer behoefte aan augmented analytics voor ‘what if’-analyses om na te gaan wat de gevolgen van beslissingen zijn voor variabelen als kosten, omzet en winst.

Elke van deze drie groepen heeft unieke analysebehoeften. Augmented analytics kan vaak aan deze behoeften voldoen. Door deze technologie toe te passen kunt u medewerkers ondersteunen bij de ontwikkeling van beginners naar gevorderden en uiteindelijk naar experts. Naarmate er meer experts aanwezig zijn kunt u als organisatie steeds vaker op data gebaseerde beslissingen nemen.

Lees verder

Datagedreven werken in de praktijk

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datagedreven werken in de praktijk
Datagedreven werken in de praktijk
Datagedreven werken staat bij steeds meer bedrijven en organisaties hoog op de agenda. Maar het succesvol in de praktijk brengen ervan, lukt nog niet altijd. Daar is een aantal verklaringen voor.

Bedrijven weten inmiddels dat zij steeds meer interne en externe databronnen tot hun beschikking hebben. Sommige daarvan zijn in de cloud, andere zijn lokaal en onderdeel van oudere systemen. Door deze data te bundelen met hulp van een datalake of lake house kunnen rapportages en dashboards gemaakt worden.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de gebruikte data goed is. Dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Ook het wantrouwen dat data niet betrouwbaar is, is een belemmerende factor om datagedreven te worden. Dat geldt ook voor het gebrek aan bereidheid van afdelingen of medewerkers om hun bedrijfsdata met anderen te delen.

Ook is de grootte van de organisatie van invloed. Kleine, wendbare organisaties hebben doorgaans minder moeite met datagedreven werken dan organisaties die groot en log zijn. Kleine organisaties nemen IT innovaties als vertrekpunt voor het automatiseren van hun processen. Grote bedrijven hebben vaak last van oude processen die geautomatiseerd zijn met verouderde (legacy) systemen. Dat maakt het lastiger datagedreven te worden, omdat eerst de oude systemen vervangen moeten worden.

Lees verder

Maakindustrie digitaliseert te langzaam

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Maakindustrie digitaliseert te langzaam
Maakindustrie digitaliseert te langzaam
De maakindustrie loopt achter met digitaliseren. Een gezonde en vaak noodzakelijke groei in omzet, winst en concurrentiepositie wordt hierdoor niet gerealiseerd. Voor bedrijven die achterlopen wordt het daarom tijd voor een inhaalslag. Te beginnen met moderne cloudbased bedrijfssoftware en dataoplossingen.

Uit een onderzoek onder productiebedrijven wereldwijd blijkt dat veel ondernemers in de maakindustrie kansen laten liggen door onvoldoende te digitaliseren. Het onderzoek omvatte 160 beslissers en keek naar groeimogelijkheden, investeringsplannen en IT strategieën.

Belangrijke obstakels zijn stijgende arbeidskosten, grondstofkosten en problemen in de supply chain, waardoor ondernemers zich minder richten op digitalisering. Het onderzoek toont aan dat 53% van de fabrikanten digitale initiatieven die hun kernactiviteiten versterken ondersteunt. Bedrijven die actief optimale digitalisering nastreven, zagen hun winst met 40% toenemen.

62% van de respondenten heeft geen idee van het rendement op investeringen in digitalisering. Digitalisering beïnvloedt de winst, maar zonder transparantie en meetbare ROI wordt het moeilijk om digitale investeringen te rechtvaardigen. Schaalbare, cloudgebaseerde IT oplossingen zoals ERP, WMS, CRM of HRM oplossingen kunnen bijdragen aan structurele omzet- en winstgroei.

Lees verder

ERP modulair implementeren

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor ERP modulair implementeren
ERP modulair implementeren
Steeds meer ERP systemen zijn niet meer één groot systeem, maar zijn een modulair platform met afzonderlijke modules. Dit roept de vraag op of deze modules afzonderlijk kunnen worden geïmplementeerd. Bedrijven hebben toch niet altijd alle onderdelen tegelijkertijd nodig.

Hoewel een modulaire aanpak voordelen biedt, zijn er ook valkuilen en risico’s. De keuze voor een geschikte methode is cruciaal. Traditionele ERP implementaties volgen vaak een projectmethode (waterval, agile of hybride) gericht op het gefaseerd implementeren van het hele systeem. Bij modulaire implementaties worden afzonderlijke modules geleverd. Dit vereist een andere benadering en een zorgvuldige planning.

Voordelen van modulaire implementaties

 • Incrementele levering – Onderdelen zijn eerder klaar dan een heel systeem. U profiteert eerder van nieuwe functionaliteit.
 • Verminderd risico – De kans op een mislukte implementatie voor het hele systeem is kleiner. Problemen ziet u eerder aankomen en kunt u eerder voorkomen.
 • Verbeterde focus – U kunt zich focussen op bepaalde functionele onderdelen. Dit vermindert de complexiteit van het project en vergoot de kans op succes.

Nadelen

Bij een modulaire implementatie hangt het succes af van veel factoren, zoals een zorgvuldige planning en effectief projectmanagement. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo kan de complexiteit van de implementatie toenemen. Hierdoor duurt het alsnog langer en zijn de kosten hoger. Ook kan het leiden tot minder testen, omdat alle modules apart getest moeten worden. Met een goed projectplan, effectief projectmanagement, grondige tests en de keuze voor een flexibel platform blijven de risico’s beperkt en winnen de voordelen van de nadelen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

IT ontwikkelingen gaan (te) snel

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor IT ontwikkelingen gaan (te) snel
IT ontwikkelingen gaan te snel
Ongeveer een derde van de IT’ers geeft aan moeite te hebben met het begrijpen van opkomende technologieën. Ze hebben soms geen duidelijk beeld van de exacte aard van deze technologieën. De minst begrepen technologieën onder IT’ers zijn low code (23%) en blockchain (22%).

Het hoge tempo van technologische veranderingen maakt het zelfs voor IT’ers moeilijk om bij te blijven. Hierbij geeft 41% aan moeite te hebben met het doorlopend volgen van alle opkomende technologieën. Ook voelen veel IT’ers (51%) de druk om nieuwe technologieën in hun organisatie te implementeren. Een kleiner deel (22%) geeft echter aan deze druk niet te voelen.

De implementatie van nieuwe technologieën kan veel tijd en geld kosten. Daarom wordt benadrukt dat het niet verstandig is om te vernieuwen als reactie op een hype. Het is belangrijk dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over de nieuwe technologie die wordt geïmplementeerd, omdat meer kennis de organisatie meer kansen en winst kan opleveren.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Onbenutte kennis bij softwareprojecten

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Onbenutte kennis bij softwareprojecten
Onbenutte kennis bij softwareprojecten
Er is door de talloze softwareprojecten die inmiddels zijn uitgevoerd enorm veel waardevolle kennis opgebouwd over het starten en uitvoeren daarvan. Toch maken veel organisaties die een softwareproject starten daar geen gebruik van.

Er wordt dan volledig vertrouwd op de kennis die al in huis is en op de ervaring van leveranciers en adviseurs die bij het project betrokken zijn. Dat vertrouwen in hun deskundigheid is meestal terecht. Maar het blijft zonde om alle extra kennis niet te gebruiken. Zeker omdat nog altijd veel software-implementaties mislukken en deze extra kennis ieder project alleen maar beter maakt.

Dat projecten er echt beter van worden is de reden dat het ICT informatiecentrum deze kennis via de diverse bedrijfssoftware boxen gratis beschikbaar stelt aan bedrijven die een softwareproject starten of net gestart zijn. Deze drie succesvolle boeken zijn daar een voorbeeld van:

Als u zich oriënteert op nieuwe bedrijfssoftware, zijn deze boeken ook voor u gratis beschikbaar.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Drie oplossingen voor verouderde software

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Drie oplossingen voor verouderde software
oplossingen voor verouderde software
Als u verouderde applicaties heeft draaien, dan verhoogt dat niet alleen uw kosten en veiligheidsrisico’s. Het kan ook de groei en ontwikkeling van uw organisatie in grote mate beperken. Op deze drie manieren kunt u oude applicaties moderniseren.

 • Verbeteren – In dit geval wordt een deel van functionaliteit van uw oude applicatie verbeterd en geïntegreerd met de bestaande kern. Denk aan een nieuwe interface. De gebruikelijk term hiervoor is ‘upcycle’. De kern – met de data en bedrijfslogica – blijft ongewijzigd, maar de applicatie kan wel overgezet worden naar de cloud.
 • Herbouwen – Hierbij wordt de applicatie volledig opnieuw ontworpen, maar de scope en specificaties blijven grotendeels gelijk. Zo ontstaat een applicatie met nieuwe technologie en vergelijkbare functionaliteit.
 • Vervangen – In dit scenario wordt uw applicatie (of cruciale onderdelen ervan) compleet vervangen, bij voorkeur door gebruiksklare standaardsoftware. Daarbij kunnen ook nieuwe requirements worden gesteld. Het is immers meestal niet mogelijk om software te vinden de aan alle oude én nieuwe eisen voldoet. Denk aan een migratie van SAP naar S/4Hana. Bij dit alles is het gebruik van low code te overwegen, omdat de ontwikkelsnelheid daarmee veel hoger is dan bij traditionele ontwikkelmethoden.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Adaptive technology faciliteert hybride werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Adaptive technology faciliteert hybride werken
Adaptive technology faciliteert hybride werken
Voor veel organisaties is flexibel en hybride werken een blijvertje geworden. Andere bedrijven zien hun medewerkers graag (weer) zoveel mogelijk op kantoor. Bij veel organisaties heerst immers nog het idee dat medewerkers op kantoor harder werken en productiever zijn dan thuis.

Dat vooroordeel is weg te nemen door onderzoek, monitoring en feedback, maar ook door taskforces de vrijheid te geven om op hun eigen manier de beoogde doelen te bereiken. Even belangrijk is het beschikbaar stellen van IT oplossingen die leren, communiceren en samenwerken ondersteunt en verbetert.

Als medewerkers in een paar seconden een hybride meeting kunt opstarten, zullen zij veel sneller contact maken met teamgenoten op afstand. Deelnemers kunnen eenvoudig informatie toevoegen aan virtuele vergadering of brainstormen via een digitaal whiteboard. Ook sociale activiteiten, trainingen, mentorbegeleiding en leermogelijkheden kunnen dankzij moderne technologie online geregeld worden. Adaptive technology is het begrip wat hierbij past. Het geeft aan dat de technologie zich aanpast aan een werkplek en de specifieke behoeften van een bedrijf.

Lees verder

3 valkuilen van datagedreven werken

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor 3 valkuilen van datagedreven werken
3 valkuilen van datagedreven werken
De weg naar datagedreven werken verloopt niet altijd succesvol. Dat is geen wonder na het vaststellen van de 3 grootste oorzaken hiervan. Wat gaat er mis en hoe kunt u de valkuilen omzeilen?

Uit het onderzoek van BDO naar het stranden van projecten rond datagedreven werken, komen deze oorzaken naar voren:

 • Ontbrekend besef van urgentie – Leidinggevenden vinden vaak dat er niet zoveel mis is met de huidige manier van werken. Om verandering een hogere prioriteit te laten krijgen is het belangrijk om te communiceren wat datagedreven werken concreet kan opleveren.
 • Onbegrip over het doel– Datagedreven werken wordt vaak gezien als een IT aangelegenheid, gericht op procesoptimalisatie, terwijl het meestal juist ook nieuwe businessmodellen en klantbenaderingen creëert.
 • Er is geen toekomstplan – Managers hebben vaak geen visie op datagedreven werken en geen strategie om die te operationaliseren. Zorg dus voor een strategisch plan met duidelijke doelen en actiepunten, waarbij voldoende tijd en middelen worden vrijgemaakt voor het project.

Lees verder

Slimme schil moderniseert legacy systemen

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Slimme schil moderniseert legacy systemen
Slimme schil moderniseert legacy systemen
Bedrijfsprocessen worden steeds ingewikkelder. Dat komt omdat u te maken heeft met meer ketenpartners, meer regelgeving en meer klanteisen. In een verouderde IT omgeving met één of meerdere legacy systemen is het lastig om processen aan te passen en te controleren. Toch kunt u de legacy systemen niet zomaar vaarwel zeggen. Een slimme schil om de bestaande configuratie kan een doeltreffende oplossing zijn.

De schil van intelligent automation wordt dan om de bestaande IT omgeving heen gebouwd. Zo’n laag fungeert als ‘dirigent’ die de bedrijfsregels loskoppelt van de verschillende functionele systeemdelen. De bedrijfsregels en bijbehorende applicaties worden daarbij vertaald naar een doelplatform, dat zich eenvoudig laat integreren in systemen van ketenpartners en andere stakeholders.

Voor zo’n integratie- en orkestratieplatform worden onder meer artificial intelligence en machine learning toepassingen gebruikt. Verder is het gebruik van low code tools aan te bevelen, omdat hiermee sneller en gerichter applicaties te ontwikkelen zijn. Deze vullen de legacy functionaliteit aan en kunnen bovendien gemaakt worden door business medewerkers zonder IT kennis. Zo kunt u uw bedrijfsprocessen beter laten ondersteunen door IT oplossingen, zonder grote desinvesteringen op uw bestaande systeem.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Meer grip op de supply chain

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Meer grip op de supply chain
Meer grip op de supply chain
Bedrijven willen steeds meer end-to-end grip krijgen op hun supply chain. Daarom investeren bedrijven vaker in nieuwe software. Omdat alleen de vervanging van hun ERP oplossing onvoldoende is, vernieuwen zij zo nodig hun complete IT landschap.

Na onderzoek van twintig recent uitgevoerde logistieke softwareprojecten blijkt dat bedrijven vooral meer grip willen krijgen op hun supply chain vanwege onzekerheid over leveringen en extreme vraagschommelingen. Andere genoemde redenen zijn de noodzaak om kosten te besparen, groei van de omzet, de introductie van nieuwe diensten en aanscherpende wet- en regelgeving.

Bij de keuze van software die helpt om die doelen te bereiken blijkt de vervanging van een enkel systeem vaak niet voldoende. Maar liefst 40 procent van de bedrijven vernieuwt daarom hun totale IT landschap. Daarbij is opvallend dat er een significante verschuiving is van ERP pakketten naar best-of-breed architecturen met gespecialiseerde pakketten en onderlinge koppelingen. Bij de start van hun softwareproject gebruikte 70 procent van de bedrijven in het onderzoek een bedrijfsbreed ERP systeem. Na afloop was dit nog slechts 20 procent.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Datalekken in de cloud

Geen categorie
Reacties uitgeschakeld voor Datalekken in de cloud
Datalekken in de cloud
Ruim een derde van de bedrijven in ons land heeft het afgelopen jaar te maken gehad met datalekken. Vooral de cloud is kwetsbaar. Datalekken ontstaan vaak door onachtzaamheid en foute configuraties. Menselijke fouten dus.

Volgens bijna 70% van de Nederlandse IT professionals neemt het aantal en de zwaarte van cyberaanvallen toe, blijkt uit onderzoek. Zo’n 45% signaleert daarbij een toename van het aantal ransomeware-aanvallen. Die waren in 22% van de gevallen succesvol. Daarnaast had 37% te maken met een datalek. 55% noemt menselijke fouten hiervan de hoofdoorzaak.

Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn cyberaanvallen vooral gericht op SaaS applicaties en storage-omgevingen in de cloud. Ook bedrijfsapplicaties die in de cloud worden gehost en systemen voor het beheer van de cloudinfrastructuur blijken vaak het doelwit. Het onderzoek wijst uit dat identity & access management (IAM) de beste bescherming biedt tegen de gevaren van buitenaf.

Lees verder