5 Tips voor een succesvol project - ICTberichten.nl

5 Tips voor een succesvol project

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

Wanneer is een project succesvol? Binnen tijd en budget? Kwaliteit? Hieronder leest u vijf tips die van invloed zijn op het projectsucces.

Het waarom
Zonder duidelijk doel ontbreekt het draagvlak voor het project. In feite is het zelfs de (enige) succesfactor, daar gaat het om. Onderzoek het probleem en formuleer het doel, denk SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Vooral de M (meetpunt) moet toetsbaar zijn.

Legitimering
Projecten kosten tijd en geld en het moet duidelijk zijn of dit verantwoord is ten opzichte van de opbrengst. Daarmee wordt een businesscase een zakelijke afweging van kosten en baten. Dat vormt de legitimering van het project.

Steun van hoger management
Projectmatig werken begint bij de opdrachtgever. Die heeft er belang bij en treedt op als projecteigenaar. Vaak zal een opdrachtgever zichzelf benoemen of worden aangewezen door hogermanagement. De steun van dat management is dus onontbeerlijk.

Acceptatie
Belanghebbenden willen het project. Dat zorgt voor draagvlak en acceptatie. Afstemming met de omgeving is cruciaal voor steun en acceptatie en dus het resultaat. Let op tegenstrijdige belangen. Zorg vanaf de start van het project voor aandacht voor relatiebeheer.

Stapsgewijs
Fasering en besluitvorming kenmerken projectmatig werken. Met tussentijdse beslismomenten tussen het begin- en eindpunt. Zie er op toe dat het zinvol is op de ingeslagen weg door te gaan. Omstandigheden kunnen anders zijn geworden. Gebrekkige besluitvorming of het niet durven ingrijpen, brengt grote risico’s met zich mee.

Zorg voor een stapsgewijze benadering. Het draagt in hoge mate bij aan de overzichtelijkheid en beheersbaarheid. Metingen gericht op de doorlooptijd, middelen, kwaliteit, risico’s en productiviteit helpen om de voortgang te bewaken.

Bron: Peter Siebbeles